Rodinná terapia

Aktualizované dňa

Julia Dobmeier v súčasnosti dokončuje magisterské štúdium klinickej psychológie. Od začiatku štúdia sa zaujímala najmä o liečbu a výskum duševných chorôb. Pritom ich motivuje predovšetkým myšlienka umožniť postihnutým osobám využívať vyššiu kvalitu života tým, že im znalosti sprostredkujú ľahko zrozumiteľným spôsobom.

Viac o expertoch na Všetok obsahu kontrolujú lekárski novinári.

Rodinná terapia je psychologický postup, ktorý zahŕňa rodinu pri riešení psychologických problémov. Poruchy, ktoré spočiatku postihujú iba jedného člena rodiny, majú často korene v podprahových konfliktoch v rodine alebo sa nimi ešte zhoršujú. Rodinný terapeut pomáha odhaľovať a riešiť skryté konflikty a vzájomne sa voči sebe správať otvorene a s rešpektom. Prečítajte si viac o rodinnej terapii tu.

Čo je to rodinná terapia?

Rodinná terapia má svoje korene v USA v 50. rokoch minulého storočia. Už vtedy sociálni pracovníci a psychoterapeuti uznali, že na mnohé problémy pacientov je potrebné pozerať sa v kontexte rodiny. Pretože sociálne prostredie a predovšetkým vlastná rodina majú významný vplyv na zdravotný a psychický vývoj človeka. Výsledkom bolo, že niektorí odborníci začali rodinu zapájať do poradenstva alebo psychoterapie.

Rodinná terapia sa následne vyvinula do nezávislého smeru terapie - systémovej terapie. Pretože rodinná terapia a systémová terapia spolu úzko súvisia, rodinní terapeuti sú často školení ako systémoví terapeuti. Rodinná terapia však nie je viazaná na jednu formu terapie. Behaviorálni terapeuti a hĺbkoví psychologickí terapeuti ponúkajú aj rodinné terapie.

V rodinnej terapii terapeut zahŕňa každého, kto hrá úlohu v procese uzdravovania pacienta. V centre pozornosti teda nie je len rodina v užšom zmysle slova. Pojem rodina sa výrazne rozšíril prostredníctvom rôznych konštelácií, napríklad zmiešaných rodín.

Kedy robíte rodinnú terapiu?

Rodinná terapia sa často používa, ak problémy osoby súvisia s rodinou. Je obzvlášť dôležité, aby deti a mladiství zapojili do terapie rodinu.

Rodina má významný vplyv na vývoj mladistvých. Psychické poruchy u detí a mladistvých môžu byť spôsobené dysfunkčným rodinným systémom. Napríklad mladiství s poruchami príjmu potravy majú často rodičov, ktorí sami majú narušený vzťah k jedlu, prikladajú svojej postave veľký význam alebo majú vysoké nároky na výkon. Terapia nie je o obviňovaní rodiny z problémov. Malo by sa skôr rozpoznať nepriaznivé interakcie a hľadať riešenia.

Rodinná terapia môže byť nápomocná aj vtedy, keď zmeny v rodinnom systéme spôsobujú problémy. Rodinný terapeut môže napríklad podporovať rodinu, ak sa ich rodičia rozvedú alebo umrú, alebo ak po rozchode do rodiny pribudne nový partner.

Rodinnej terapii môžu navyše prospieť aj pacienti s depresiou, bipolárnou poruchou alebo úzkostnými poruchami.

Čo robíte v rodinnej terapii?

Rodinný terapeut sa zaujíma o situáciu a pocity každého jednotlivého člena rodiny. Je nestraník. To znamená, že sa pokúša vcítiť do každého člena rodiny bez toho, aby dával prednosť akejkoľvek osobe. Prostredníctvom tohto postoja umožňuje každému členovi rodiny prispieť svojim uhlom pohľadu a potrebami.

Na začiatku akejkoľvek terapie je potrebné vytvoriť dôverný vzťah medzi terapeutom a rodinnými príslušníkmi. Dôležitým prvkom rodinnej terapie je komunikácia medzi ľuďmi. Často dochádza k nedorozumeniam, pretože potreby nie sú jasne uvedené. Cieľom terapie je zmeniť komunikáciu a tým zlepšiť vzťahy v rodine.

Okrem toho sa presný postup v rodinnej terapii líši v závislosti od smeru terapie:

Behaviorálna rodinná terapia

Pri behaviorálnej rodinnej terapii sa často zameriava na zmiernenie alebo uzdravenie duševných problémov člena. Na rozdiel od individuálnej terapie je rodina zahrnutá do liečebného procesu.

Terapeut najskôr informuje ostatných členov rodiny o psychickej poruche dotknutej osoby. Rodina sa dozvie, ako zlé komunikačné vzorce alebo správanie môžu poruchu ešte zhoršiť. Spoločne hľadáme dostupné zdroje a riešenia problémov. Terapeut navyše učí zručnosti pre dobrú komunikáciu, zvládanie stresu a riešenie problémov.

Psychoanalytická rodinná terapia

V psychoanalyticky orientovanej rodinnej terapii sa kladie dôraz na vzťahy medzi členmi rodiny. Aby pochopil dynamiku v rodine, terapeut sa pýta na vyjadrenú alebo nevypovedanú vinu.

Na základe Sigmunda Freuda sú súčasné vzťahové problémy pripisované ťažkostiam vo vzťahu raného rodiča a dieťaťa. Tieto rané konflikty môžu mať vplyv až do súčasnosti. Terapeut pracuje s rodinou na identifikácii a riešení týchto konfliktov.

Systemická rodinná terapia

Systemickí rodinní terapeuti vnímajú problémy jednotlivca ako príznaky chorého systému. Dôležitú úlohu hrá to, ako jednotliví členovia rodiny vnímajú a hodnotia situáciu a ostatní ľudia. Terapeut povzbudzuje rodinu, aby spochybňovala svoje postrehy a zaujala rôzne perspektívy. Prostredníctvom nových perspektív môže rodina spoločne riešiť zaseknuté problémy.

Odlišnosť od rodinného poradenstva

Okrem rodinnej terapie existuje aj rodinné poradenstvo. Rodinné poradenstvo spravidla ponúkajú sociálni pracovníci alebo pedagógovia - niektoré organizácie ho ponúkajú aj bezplatne.

V rodinnom poradenstve nájdete podobný obsah ako v rodinnej terapii, pokiaľ ide o riešenie konfliktov. Systemická rodinná terapia a systémové rodinné poradenstvo sú obzvlášť blízke, pretože často používajú rovnaké metódy. Diagnostiku a liečbu duševných porúch však môže vykonávať iba vyškolený psychoterapeut v rodinnej terapii.

Aké sú riziká rodinnej terapie?

Zatiaľ nie sú známe žiadne konkrétne riziká rodinnej terapie. Ako pri všetkých psychoterapiách, ani tu neexistuje žiadna záruka, že terapia bude úspešná. V jednotlivých prípadoch sa môže dokonca zhoršiť psychická situácia postihnutého.

Tiež sa môže stať, že jednotliví členovia rodiny sa nechcú zúčastniť psychoterapie. Toto rozhodnutie by mal človek prijať. Pretože dôležitým predpokladom rodinnej terapie je, aby boli rodinní príslušníci pripravení pracovať na konfliktnej situácii. Nie vždy je potrebné, aby boli prítomní všetci členovia rodiny. Aj keď má iba niekoľko členov rodiny vôľu zmeniť sa, už to môže šíriť pozitívnu dynamiku v celej rodine.

Zmeny môžu priniesť aj nové výzvy. Keď dôjde k sporu, mnoho ľudí má tendenciu viniť vinníka za problém. Je to praktické riešenie, ktoré neohrozuje vašu vlastnú hodnotu. V rodinnej terapii sa členovia rodiny teraz učia prevziať väčšiu osobnú zodpovednosť. Podľa hesla: „Spor potrebuje vždy dvoch“, nejde už o to, aby ste našli niekoho vinného, ​​ale aby ste sami videli, čo môžete zmeniť.

Čo musím zvážiť po rodinnej terapii?

Po skončení rodinnej terapie by ste mali nájsť čas na to, aby ste obsah v pokoji spracovali. Dajte túto príležitosť aj ostatným členom rodiny. V niektorých prípadoch dochádza v dôsledku terapie k pozitívnym zmenám okamžite. Zmeny však často vyžadujú čas, pretože dynamika v rodine často existuje mnoho rokov. Úspechy rodinnej terapie teda neprichádzajú vždy cez noc.

Tagy:  orgánové systémy koža spať 

Zaujímavé Články

add